PROTOCOL ANTI COVID-19
CB ALGEMESÍ


PREMISSA INICIAL - OBJECTIUalgemesí.png

 Aquest protocol és relatiu a la prevenció i protecció dels esportistes front a la COVID-19 en entrenaments, partits i competicions que el CB Algemesí portarà a terme a partir del dilluns 7 de setembre de 2020.

 L’objectiu del mateix és la prevenció i reducció del risc de contagis de la COVID-19 durant el desenvolupament d’entrenaments o competicions oficials dels equips del CB Algemesí a les competicions oficials de la FBCV.

 Els canvis que es produïsquen en el context global i en les condicions reglamentàries obligaran, quasi amb total seguretat, a revisar i adaptar periòdicament aquest document en les pròximes setmanes o mesos a mesura que puguen anar canviant les condicions de la pandèmia a la Comunitat Valenciana.

 

ÀMBIT

 El present document és d’aplicació a tots els integrants del CB Algemesí, jugadors, tècnics, auxiliars, delegats, pares/mares o familiars que tinguen relació directa amb els esportistes.

 

PRINCIPI D’AUTORESPONSABILITAT I VOLUNTARIETAT

 El protocol i les regles bàsiques que es deriven del mateix estan sustentades en el “principi d’autoresponsabilitat”.

 El protocol parteix des de la consideració que cadascun dels integrants del club, dirigents, responsables, jugadors/esportistes, tècnics, auxiliars, delegats i la resta de membres de les estructures de l’entitat esportiva són els qui, amb la seua actuació personal i responsable garantiran la salut pròpia, la de les seues famílies i la de les altres persones que comparteixen l'afició per la pràctica d’aquest esport.

 És responsabilitat de cadascun dels membres del club complir amb els requisits fixats per les autoritats autonòmiques i/o locals i comunicar al Club, a l’Ajuntament i a les autoritats sanitàries respectives qualsevol incidència sobre aquest tema que impossibilite i/o dificulte el desenvolupament de les competicions.

 A més de considerar-se una obligació essencial, hem d'incloure dins del “principi d’autoresponsabilitat” la comunicació immediata i precoç davant qualsevol indici de possibles símptomes sospitosos de la infecció del COVID-19.

 Per descomptat, MAI acudir a entrenar o disputar partits o participar en competicions si es tenen sospites d'estar infectat o s'haja tingut constància de positius en l'entorn pròxim o d'un mateix, fins que es reba AUTORITZACIÓ MÈDICA per part de l'autoritat sanitària competent per a poder tornar als entrenaments i/o
a les trobades o competicions.

 Amb la participació en entrenaments i partits els membres del club assumeixen lliure i voluntàriament que la pràctica de l'esport de competició implica risc de contagi a causa de la pandèmia per Covid-19. Riscos que es generen tant per la interacció en activitats físiques d'esforç juntament amb altres persones que
potencialment pogueren estar afectades i que, o bé no ho hagueren comunicat o simplement no ho conegueren, a una distància menor al mínim de distància social com pel desplaçament a altres poblacions i territoris on la incidència del Covid-19 podria ser superior al de la seua població o territori així com els que
es deriven del fet d'estar en contacte amb altres colꞏlectius de persones que no són els pròxims de l'entorn familiar.

 En l'esport de competició la distància mínima social no es dóna, ni pot donar-se i això implica un risc de contagi major, que és assumit voluntària i lliurement pels participants en la competició.


MESURES DE SEGURETAT PER A ESPORTISTES I ACOMPANYANTS

- No es permetrà l’accés a les instalꞏlacions esportives en el cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19, estar pendent del resultat d’una PCR, haver estat en contacte amb persones infectades per la COVID-19 o estar en un període de quarantena.

- Serà obligatori l’arribada a l’entrenament amb mascareta per a tots els esportistes i no se la llevaran fins que l’entrenador així ho determine a l’inici de l’activitat esportiva. Així mateix tornarà a ser obligatòria la mascareta una volta l’entrenador indique que l’entrenament ha acabat.

- Els esportistes han d’arribar a les instal.lacions sols 5 minuts abans del començament de l’entrenament i esperar-se fora a que l’entrenador o persona autoritzada pel club els arreplegue a tots conjuntament per a entrar a les instal.lacions. Mentres s’esperen, hauran de guardar la distància social.

- Com a mesura de prevenció es prendrà la temperatura a tot el personal que accedisca a les instalꞏlacions esportives, sent la mesura permesa per a accedir aquella que no excedisca de 37,5ºC. En el cas que es supere dita temperatura, es realitzarà una segona presa de la temperatura als 10 minuts.

- En l’accés a l’entrenament, l’entrenador prendrà la temperatura a tots els esportistes que van a participar en el mateix. En els partits serà un treballador de l’ajuntament el que prodecirà a fer aquesta tasca.

- Higiene de mans: obligatori el rentat de mans abans i després de la realització de la pràctica esportiva, s’han habilitat dispensadors de gel hidroalcohòlic en totes les instal.lacions que el CB Algemesí utilitzarà per a fer els entrenaments i/o partits.

- La bossa d’esport pròpia serà deixada a la graderia durant els entrenaments i amb una distància entre elles adequada per a que els esportistes quan vagen a beure, deixar roba, mascareta o qualsevol altra acció mantinguen la distància de seguretat entre ells.

- Cada esportista portarà un contenidor per a mascaretes perfectament identificat amb el nom de l’esportista i deixarà aquest contenidor a la bossa d’esport pròpia.

- No es podran compartir ni menjar, ni ampolles de aigüa o refrescs, cadascú deu portar-se la seua ampolla i estar degudament etiquetada i es deixarà a la bossa pròpia.

- En el cas d’esternudar, s’haurà de fer amb el colze flexionat, i es recomana lú’s de mocadors d’un sol ús.

- El material utilitzat a l’entrenament s’haurà de procedir a una correcta desinfecció després de la seua utilització.

- Quan finalitze l’entrenament, els esportistes seran acompanyats per l’entrenador a la porta de les instal.lacions esportives per tal que els pares/mares/tutors puguen arreplegar-los.

- No es podrà fer ús dels vestidors per a dutxa després de l’entrenament. Sols es podrà fer ús dels vestidors de manera puntual per a canviar-se de roba i posar-se la roba d’esport si algú ha arribat a l’entrenament sense l’equipació adequada per a entrenar.

- Els esportistes NO podran doblar entrenaments o reforçar altres equips de la categoria o del club.

- L’entrenador sempre es dirigirà als jugadors durant les xarrades amb mascareta i també sempre que haja de donar instruccions a un o més esportistes i no es puga garantir la distància de seguretat.

- Als entrenaments NO podran accedir els familiars de l’esportista. Als partits de competició SÍ que es podrà accedir sempre guardant la distància de seguretat que marque l’Ajuntament.

- Serà obligatori lú’s de la mascareta per a totes aquelles persones que accedisquen a la instalꞏlació i no estiga realitzant una activitat esportiva, o es trobe en alguna de les excepcions que es contemplen a la norma pertinent.

- Distanciament social: Es deurà mantindre una distància social interpersonal d’almenys 1,5m sempre que NO s’estiga en la pràctica d’entrenaments i/o partits.


PROTOCOL DE CONTINGÈNCIA DAVANT PERSONES AMB SÍMPTOMES
 Davant la confirmació d’un cas positiu d’un jugador en un equip, els pares es comprometran a traslladar la informació a l’entrenador de l’equip que elevarà el cas a la persona responsable del club per a que la Conselleria de Sanitat ens trasllade les indicacions a seguir. El Club sempre facilitarà tota la informació
demandada pels organismes governamental per a assegurar la traçabilitat del cas.

Si un jugador té símptomes d’un quadre sospitós (febra, tos, sensació de falta d’aire, dolor de gola, pèrdua d’olfacte i/o sabor, dolors musculars generalitzats, diarrea, dolor de pit o dolor de cap) informarà ell o el pare/mare/tutor a l’entrenador i NO acudirà a l’entrenament i/o partit a més de contactar amb el servei mèdic per a prendre les mesures oportunes.


PROTOCOLS D’ACCÉS A LES INSTALꞏLACIONS ESPORTIVES
 Continua habilitat un únic punt d’accés al Poliesportiu Municipal, per la porta principal situada en la carretera Algemesí-Albalat (junt al Bar Poliesportiu). L’accés per la porta principal, estarà delimitat per tanques en sentits d’entrada i eixida, impossibilitant el creuament frontal amb altres esportistes que isquen de la instalꞏlació i complint amb les mesures de seguretat i protecció sanitària.

pista algemesi.jpg
Al Pavelló Cobert 9 d’Octubre, s’habilitarà alternativament, l’accés central per a l’entrada i l’accés lateral per a l’eixida.


Sentits únics de circulació
En l’interior del poliesportiu i del pavelló, s’haurà de respectar els sentits de circulació durant la pràctica esportiva per facilitar les mesures de distanciament social recomanades.


Altres mesures d’accessibilitat
- Es podran utilitzar els lavabos públics.
- No es podrà beure a la font pública del poliesportiu.