PROTOCOL DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DE LA SALUT CONTRA EL COVID-19 EN COMPETICIONS I ESDEVENIMENTS ESPORTIUS DE L’OLLERIA PER PART DELS CLUBS ESPORTIUS, ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS I DELS USUARIS DE LES INSTAL·LACIONS
1. ÀMBIT D'APLICACIÓ
Totes les activitats esportives, competicions esportives o esdeveniments esportius realitzades a les instal·lacions esportives municipals de L’Olleria pels Clubs Esportius, Escoles esportives Municipals o pels usuaris generals de les instal·lacions esportives.
Alcanç:
Totes aquelles activitats esportives, competicions esportives o esdeveniments esportius a les instal·lacions esportives municipals següents:
 Pavelló Esportiu de la Solana.
 Pavelló Esportiu del Ravalet.
 Poliesportiu Municipal de L’Olleria.
2. OBJECTIU DEL PROTOCOL
Prevenció i contenció de contagis de COVID-19 durant el desenvolupament d'activitats esportives (entrenaments, competicions, etc.) desenvolupats a les instal·lacions esportives municipals de l'Ajuntament de l'Olleria.
3. MESURES DE CONTENCIÓ I PREVENCIÓ
A conseqüència de la pandèmia provocada per la COVID-19, l'Ajuntament de L’Olleria ha anteposat la salut dels seus treballadors, esportistes, espectadors i acompanyants per damunt de qualsevol qüestió adoptant les mesures oportunes en conseqüència.
Totes les persones que participen en les activitats anteriors han de complir estrictament totes les normatives emeses per les autoritats públiques pertinents.
CONTROL PREVI A L'ACTIVITAT
Qualsevol persona, ja siga esportista, treballador o acompanyant que accedeixca a les instal·lacions esportives on es duga a terme una activitat, s'ha de comprometre a comprovar abans si no ha estat prèviament en contacte amb persones infectades de COVID-19 en els últims 14 dies i
comprovar que no es té símptomes com tos, febre o trastorns del gust o l’olor, i en cas contrari, no accedir a les instal·lacions esportives ni participar en les activitats esportives o educatives.
En cas de positiu en COVID-19 en un esportista o treballador, s'ha de posar en coneixement a les autoritats sanitaries (900 300 555).
Els clubs o entitats esportives que realitzen activitats esportives o entrenaments de forma habitual hauran de portar un registre de control de l’assistència de tot el personal que participe als entrenaments i activitats durant 14 dies per a l'ús per part de les Autoritats Sanitàries en cas de necessitat, guardant les mesures pertinents en protecció de dades adequades.
L'ÚS DE LA MASCARETA
Per als esportistes dels diferents clubs i entitats esportives i per als usuaris en general, l’ús de la mascareta serà obligatori per a persones de 6 o més anys, i l’ús obligatori de la mascareta es mantindrà fins a l'inici de l’ activitat esportiva, i des del final de l’activitat quan es deixe la zona de joc.
Serà obligatori l'ús de la mascareta en cas d'abandonar per qualsevol motiu l'entorn de la pista de joc. Al contrari, sempre que es mantinguen en l’entorn de la pista de joc, els esportistes NO tindran obligació d'ús de mascareta.
Per a treballadors, tècnics i delegats, l'ús de la mascareta serà obligatori en tot moment durant l’activitat.
Per a tots els participants de l'activitat en cas de traslladar-se a qualsevol espai de la instal·lació diferent de la pista de el joc o banqueta, requerirà un estricte compliment de les mesures de seguretat en termes de distància de seguretat i ús de mascaretes.
Per als acompanyants i espectadors, l’ús de la mascareta serà obligatòri en tot moment.
GEL HIDROALCOHÒLIC
A les instal·lacions esportives hi haurà una quantitat suficient de dispensadors de gel en llocs de fàcil accés.
Qualsevol participant de l'activitat s'aplicarà gel hidroalcohòlic abans d'entrar a la instal·lació o a la mateixa zona d’entrada.
Abans de l’inici de cada activitat, els esportistes han de rentar-se les mans amb aigua i sabó per evitar problemes amb els components del gel hidroalcohòlic.
En l’accés de les instal·lacions esportives, tots els acompanyants i espectadors tindran que aplicar-se gel hidroalcohòlic obligatòriament a les mans.
ACCÉS A INSTAL·LACIONS DURANT LA REALITZACIÓ DE COMPETICIONS I ESDEVENIMENTS ESPORTIUS DE L’OLLERIA PER PART DELS CLUBS ESPORTIUS, ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS I DELS USUARIS DE LES INSTAL·LACIONS
Només podran accedir a la zona de joc o pista esportiva on va a desenvolupar-se l'activitat els components dels equips o esportistes, quedant terminantment prohibit que entren els acompanyants i/o familiars.
L’aforament serà limitat fins a un 50% respecte a l’aforament total de cada instal·lació esportiva.
Els espectadors i acompanyants que accedisquen al camp de futbol del poliesportiu municipal de L’Olleria es tindrà que mantenir en tot moment la distància mínima de seguretat d’1,5 m. A més, a les zones de grades equipades amb seients individuals, es deixarà dos seients de separació entre un espectador i un altre.
Els espectadors i acompanyants que accedisquen als pavellons municipals (Pavelló Esportiu de la Solana i Pavelló esportiu del Ravalet), es tindrà que mantenir en tot moment la distància mínima de seguretat d’1,5
m. A més, a les zones de grades equipades amb seients individuals, es deixarà dos seients de separació entre un espectador i un altre.
4. MARC REGULADOR
Resolució de 17 de juliol del Ministeri de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries al Conveni del Consell de 19 de juny sobre mesures de prevenció contra el Covid-19.
En L’Olleria, a dilluns 10 de setembre de 2020.
Ramón Vidal Soler. Alcalde de L’Olleria.