PROTOCOL COVID-19 DEL CLUB BÀSQUET SUECA
PROTOCOL D’ENTRENAMENTS
• L’entrenament es fara a porta tancada. Per tant, l’acce s a les instal·lacions municipals estara perme s SOLS A ESPORTISTES (no es permet l’entrada a acompanyants, pares/mares…), a me s aquest acce s estara restringit a la franja hora ria indicada per al seu equip.
• S’accedira i s’abandonara la instal·lacio pels accessos habilitats i especí fics per a entrada i eixida, que garanteixen que en l’acce s i l’eixida s’evite acumulacio de persones on no es puga complir la dista ncia de seguretat.
• L’entrenador/a rebra a l’entrada de les instal·lacions els/les jugadors/es al començament de l’entrenament i els acompanyara a l’eixida al finalitzar.
• A l’entrada de la instal·lacio :
o Es realitzara la desinfeccio de mans i calçat
• Sera necessa ria la MASCARETA per a entrar a la instal·lacio . L’esportista ha de portar altra mascareta de recanvi a la motxilla.
• Es mantindra la dista ncia de seguretat sempre que siga possible
• Les bosses, roba i motxilles es deixaran en el lloc designat a l’efecte, pro xim a la zona d’entrenament i amb una separacio d’1,5 metres entre objectes de persones distintes.
• NO es podran compartir BOTELLES ni aliments. Les botelles portaran identificacio del seu propietari.
• Es mantindran GRUPS BOMBOLLA en els entrenaments ocupant espais diferenciats, garantint així que en cas que algun esportista done positiu en COVID-19, sols afectara el confinament al grup bombolla determinat, continuant l’activitat de la resta del Club. Es mantindra un registre de cada grup bombolla especificant en qui se compartix espai i material.
• Es desinfectaran el MATERIAL i els BALONS abans de l’entrenament.
• El material esportiu o els BALONS no podra ser agafat directament pels esportistes, si no ha sigut lliurat abans per l’entrenador/a.
• No es podran utilitzar els VESTUARIS. Els jugadors vindran canviats a l’entrenament. L’u s de les dutxes no esta perme s.
• L’entrenador/a mantindra un llistat dels esportistes del seu equip que assistisquen a cada entrenament per a poder avisar els/les esportistes en cas de positiu a l’equip en una data determinada.
PROTOCOL DE CONTINGÈNCIA EN CAS D’ESPORTISTES AMB SÍMPTOMES
• No s’ha d’acudir a la sessio d’entrenament si es presenta a casa qualsevol sí mptoma associat al COVID-19. En aquest cas s’haura de contactar amb el tf d’atencio al COVID-19 (900 300 555) i amb el centre de salut.
• Si un jugador/a durant l’entrenament pateix sí mptomes compatibles amb el COVID-19, cal avisar l’entrenador/a immediatament. L’entrenador/a acompanyara el jugador/a l’A REA COVID. (A rea delimitada pre viament en cada instal·lacio ).
• El jugador/a romandra en l’a rea COVID amb la mascareta ficada fins que passen a buscar-lo, evitant el contacte amb qualsevol altre esportista.
• L’entrenador/a avisara el pare/mare del jugador perque passen a arreplegar-lo.
• L’entrenador/a informara el coordinador de la situacio .
• El jugador/a es compromet a acudir al centre de salut i seguir les recomanacions sanita ries així com avisar el Club mitjançant l’entrenador/a si es detectara positiu en COVID-19.
• El club es posara a la disposicio dels serveis assistencials i de salut pu blica per a facilitar la informacio que es requerisca per al seguiment i control de contactes en cas positiu en COVID.
PROTOCOL EN CAS DE POSITIU EN COVID-19 D’UN ESPORTISTA DEL CLUB
• En cas que es detecte positiu en un esportista, el pare/mare (en cas de menor) o el jugador/a es compromet a avisar el seu entrenador/a perque el club puga aplicar les mesures adequades per a garantir la seguretat de la resta dels esportistes del club.
• L’entrenador/a junt amb el coordinador esportiu del club activaran el protocol del club, a partir de la informacio registrada sobre el jugador/a i el seu equip en els dies dels entrenaments i la interaccio possible amb altres equips del club o de la competicio .
• Si els entrenaments del jugador/a afectada s’han realitzat en un grup bombolla o en un equip determinat, s’avisara els/les esportistes afectats, els quals no podran seguir les activitats esportives del club fins que les autoritats sanita ries ho confirmen. L’entrenador/a del jugador/a tambe quedara suspe s de tota activitat esportista fins que ho confirmen les autoritats sanita ries.
• En cas d’interaccio amb altres equips del club, s’avisara a tots els equips afectats.
• En cas d’interaccio amb altres equips de la competicio , l'entitat posara en coneixement de forma immediata tant als responsables sanitaris com a la FBCV (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.).
• Si l’esportista afectat ha fet u s del vestuari caldra revisar el REGISTRE DEL VESTUARI, i avisar tots els esportistes que hagen fet u s d’ell en les dades indicades.
• L’activitat de la resta del Club podra continuar sempre seguint les recomanacions sanita ries.
• El club es posara a la disposicio dels serveis assistencials i de salut pu blica per a facilitar la informacio que es requerisca per al seguiment i control de contactes en cas positiu en COVID.
PROTOCOL DE PREVENCIÓ COVID-19 EN PARTIT DE COMPETICIÓ O ESDEVENIMENT ESPORTIU
• Cada equip del club ha de disposar d’un delegat d’equip (DE) a qui se li assignaran certes tasques de responsabilitat en aquest protocol de prevencio COVID.
• QUANT A LA INSTAL·LACIO i AL PU BLIC:
o Control d’aforament: L’aforament de la instal·lacio quedara limitat per raons sanita ries, aquest aforament estara clarament expressat a l’entrada de la instal·lacio .
o Entrada i eixida a la instal·lacio diferenciada per a pu blic i jugadors/es.
o Obligatori per al pu blic:
▪ Desinfeccio de mans amb gel
▪ Desinfeccio de calçat
▪ U s de mascareta
o Prohibicio d’entrar menjar o beguda
o Localitzacio diferenciada de seients per a cada aficio .
• QUANT ALS/LES ESPORTISTES I AL PARTIT: Es seguira el protocol COVID-19 marcat per la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana (FBCV) amb les seguents mesures:
o Obligatori per a tots esportistes/a rbitres/delegats:
▪ Desinfeccio de mans amb gel
▪ Desinfeccio de calçat
o Identificacio de tots els esportistes participants de l’esdeveniment amb DNI (passaport, o permí s de conduir) i Llice ncia de la temporada 20/21.
o Tots els participants quedaran registrats a l’acta del partit amb la seua identificacio .
o L’acta del partit quedara registrada i arxivada per FBCV i estara a disposicio per a la seua consulta de la Unitat de Vigila ncia Epidemiolo gica del Centre de Salut.
o El CBS disposara de tota la informacio necessa ria per a la localitzacio dels seus esportistes participants en cas de ser necessari.
o MASCARETA obligato ria per als jugadors fins a l'inici de l'escalfament i des del final de partit. Durant el partit sols sera obligato ria si s'abandona l'entorn de la pista de joc i / o la seua banqueta.
o TE CNICS I DELEGATS: Es recomana la utilitzacio de la mascareta en tot moment. o L'equip local disposara almenys d'un dispensador de gel, els/les jugadors/es hauran de substituir el gel per llavat de mans amb sabo abans de l'inici del partit. o XARRADES D'EQUIP . No es podran utilitzar els vestuaris per a les xarrades d’equip en cap moment del partit, s’ha de reco rrer a la zona de la seua banqueta. o A RBITRES: Aplicaran gel hidroalcoho lic abans d'utilitzar els elements te cnics,. Nome s en el partit i en el temps imprescindible podran prescindir de l'u s de mascaretes. o OFICIALS DE TAULA. U s obligatori de ma scares durant tot el partit. Aplicaran gel hidroalcoho lic abans d'utilitzar els elements te cnics. o BALONS El delegat de camp (DC) i/o el delegat d’equip (DE), s’encarregara que els balons estiguen pre viament desinfectats. El DC cuidara que no tinguen cap contacte amb el pu blic. Al final del partit caldran novament ser desinfectats. o RESTA DEL MATERIAL El delegat de camp (DC) i/o el delegat d’equip (DE), s’encarregara que la resta del material quede desinfectat despre s de cada partit o sessio . Banquetes, taula i elements te cnics dels Oficials de Taula, no sent necessari quan estiguen designats en partits consecutius en la mateixa pista. o EQUIPS D'ALTRES PARTITS. Si en la mateixa instal·lacio coincideixen diferents partits, s’haura d'EVITAR el contacte entre els equips i aficions. Es delimitaran zones per als diferents equips i s’acotaran temps d’entrada i eixida, per a evitar el contacte.
o ACCE S RESTRINGIT A LA PISTA. No podran accedir acompanyants i / o familiars.
NOME S podran accedir a la pista els jugadors/es que hagen de ser alineats en l'acta.
o U S DELS BANYS Els entrenadors seran els responsables dels seus jugadors menors d'edat, en el compliment de les indicacions de la instal·lacio mentre es troben a ca rrec seu.
o No es podran utilitzar els VESTUARIS. L’u s de les dutxes no esta permes.